Obiective

Obiectivul general al proiectului SAFESPACE este dezvoltarea capacităţii naţionale de cercetare în domeniul cunoașterii situației spațiale (Space Situational Awareness /SSA), în condiţiile existenţei oportunităţii integrării acesteia în context european, precum şi crearea premiselor pentru punerea în practică a prevederilor legislative privind managementul tipurilor de risc.

Principalele obiective specifice, cuantificabile, care vor fi urmărite în cadrul SAFESPACE:

Ob.1 Implementarea cadrului necesar prevăzut de legislaţia în vigoare (HG 557 din 2016), prin valorificarea rezultatelor cercetării în baza unor acorduri încheiate cu utilizatorii datelor şi informaţiilor elaborate de sistemul SSA (de exemplu MAI – IGSU, MT) şi cu potenţialul operator al sistemului SSA

Ob.2 Creşterea vizibilităţii domeniului SSA pe plan naţional şi internaţional, al organizaţiilor de cercetare implicate prin diseminarea cunoştinţelor şi rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor componente, în medii ştiinţifice relevante, recunoscute pe plan internaţional

Ob.3 Organizarea, la instituţiile partenere din cadrul consorţiului, şi dezvoltarea serviciilor ştiinţifice pentru domeniile componente ale SSA (vreme spaţială/ SWE, obiecte spaţiale artificiale /SST, corpuri naturale spaţiale cu potenţial de risc /NEO)

Ob.4 Dezvoltarea de colaborări, pe termen lung, cu organizaţii din mediul economic, pentru rezolvarea a unor subiecte din cadrul proiectelor componente (de exemplu problema identificării unor posibile ameninţări asimetrice prin monitorizarea surselor de bruiaj, problema integrării şi utilizării în sistemul SSA a unor senzori radar şi laser, problema managementului volumelor mari de date pentru SSA)

Ob.5 Utilizarea rezultatelor specifice proiectului, a infrastructurii şi competenţelor dezvoltate în cadrul proiectului, în contextul sau complementar programelor similare ale Agenţiei Spaţiale Europene, ale Comisiei Europene, precum şi în contextul proiectelor Organizaţiei de Ştiinţă şi Tehnologii (STO) a NATO. În cadrul proiectului complex se pot acorda, prin competitie internă, patru tipuri de vouchere pentru valorificarea / îmbunătățirea competențelor/resurselor existente, conform Pachetului de Informații al prezentei competiții.

Ob.6 Creşterea gradului de implicare a instituțiilor partenere în proiecte comune, în scopul iniţierii și dezvoltării de colaborări viabile cu parteneri publici și privați, inclusiv în competiţii H2020, prin corelarea și coordonarea activităților și resurselor dezvoltate în acest proiect:
a) Definirea unui program comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui partener;
b) Acordarea de asistenţă tehnică și de servicii ştiinţifice și tehnologice de înalt nivel în domeniul proiectului, prin intermediul centrelor de cercetare menţionate;
c) Accesul reciproc al partenerilor la echipamentele și tehnologiile necesare pentru realizarea proiectului se va face pe baza solicitărilor scrise, transmise concomitent Directorului de Proiect și Partenerului la care se dorește accesul;
d) Stabilirea unei reţele de parteneri în domeniul proiectului (networking).